Regulamin Sklepu Glonojad

Data: 2014-12-25

 

 • Zasady Ogólne

  §1
  • Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedazy i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie "Glonojad" (dalej zwanym "Sklepem" lub "Sprzedającym"), w sieci internet pod adresem http://glonojad.pl.
  • Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Glonojad S.C. Marcin Wilczyński, Jakub Stróżyński ul. Glinianki 8, 60-008 Poznań NIP: 7792427975 REGON: 360710292
  • Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest wyłącznie konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.

  §2
  • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie prowadzonym w sieci internet pod adresami http://www.zoologiczny.sklep.pl ; http://www.akwarystyka.sklep.pl ; http://glonojad.pl. Sprzedający może prowadzić sprzedaż towarów w inny sposób, także poprzez inne sklepy lub internetowe platformy sprzedażowe. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów przez Sprzedającego poza Sklepem "Glonojad" prowadzonym poza adresami http://www.zoologiczny.sklep.pl ; http://www.akwarystyka.sklep.pl ; http://glonojad.pl
  • Sprzedający podaje cenę towaru w złotych oraz w wartościach brutto (z wliczonym podatkiem VAT).
  • Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, które są kalkulowane na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego. Informacje o kosztach przesyłki podane są każdorazowo przy opisie towaru.
  • Sprzedający ma obowiązek dostarczać towar wolny od wad.

  §3
  • 1. Użytkownikiem Sklepu może być każda osoba po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w systemie Sklepu oraz po akceptacji niniejszego regulaminu.

   2. Z chwilą rejestracji w Sklepie następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmująca w szczególności:

   1) umożliwienie zawierania przez Kupującego umów sprzedaży na odległość,

   2) utrzymania konta Kupującego w Sklepie,

   3) umożliwienie wyboru sposobu dostawy towarów, wraz z możliwością otrzymywania powiadomień o dostawie na urządzenia elektroniczne,

   4) umożliwienie wyrażania przez Kupującego publicznych opinii i komentarzy dotyczących zakupionych towarów.

   3. Sposób i warunki przetwarzania danych osobowych określa oświadczenie Użytkownika oraz stosowana polityka prywatności.

   4. Kupujący może w każdym czasie zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o usunięcie jego konta użytkownika Sklepu. W takim przypadku przyjmuje się, że umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się chwilą przyjęcia oświadczenia przez Sprzedającego.

 • Składanie i realizacja zamówień, płatności

  §4
  • Informacje podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji podanych w Sklepie przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  • Wyrażone przez Sprzedającego zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:
   1) rodzaj towaru, jego producenta,
   2) krótki opis towaru,
   3) cenę towaru,
   4) przewidywany czas realizacji zamówienia,
  • Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do "koszyka" i zatwierdzając zamówione towary w koszyku).
  • Składając ofertę Kupujący podaje dane i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, w szczególności dane wskazane w par. 3 ust. 3.

  §5
  • Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego.
  • Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.
  • Po przyjęciu oferty przez Sprzedającego Kupujący może dokonać płatności ceny za towar oraz przesyłkę w jeden z wybranych przez siebie sposobów:
   1) przelewem bankowym, bezpośrednio na rachunek Sprzedającego,
   2) poprzez bezpieczny system transakcyjny PayU.pl, którego operatorem jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, KRS 000027439
   3) gotówką, przy odbiorze towaru od kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, przy wyborze dostawy za pobraniem.
  • Dostawa towarów następuje w jeden z następujących, wybranych przez Kupującego sposobów:
   1) Pocztą Polską za pobraniem,
   2) Pocztą Polską po przedpłacie,
   3) przesyłką kurierską za pobraniem,
   4) przesyłką kurierską po przedpłacie,
   5) odbiór osobisty, w Sklepie, po uzgodnieniu szczegółowego terminu i godziny odbioru towaru.
  • Szczegółowa opłata za dostawę towarów podana jest przy każdej ofercie sprzedaży, a jej wysokość zależna jest w szczególności od wybranego sposobu dostawy oraz rodzaju, gabarytów i ciężaru towaru.

  §6
  • Sprzedający realizuje zamówienie w terminie 1-3 dni roboczych, chyba, że przy produkcie podany inny czas realizacji.
  • Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:
   1) odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,
   2) odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części,
  • Niezależnie od postanowień ust. 2, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedający może, za zgodą Kupującego, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 14-dniowego terminu.
 • Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad towarów

  §7
  • Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeśli towar (rzecz) jest niezgodny z umową, a w szczególności:
   1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
   2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
   3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
   4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty wydania towaru Kupującemu.
  • Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
  • Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej, niż przed upływem 2-letniego okresu wskazanego w ust. 2 powyżej.

  §8
  • Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych dla Kupującego niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedający albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  • Jednakże Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
  • Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada towaru jest nieistotna.
  • Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  • Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, dostarcza wadliwy towar do Sklepu na koszt Sprzedającego. Sprzedający jest zobowiązany wadliwy towar przyjąć od Kupującego.

  §9
  • Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Kupujący może żądać:
   1) zwrotu kosztów zawarcia umowy,
   2) zwrotu kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy,
   3) zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów,

   przy czym skorzystanie z powyższych możliwości nie uchybia uprawnieniu do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 • Prawo odstąpienia od umowy

  §10
  • Kupujący może w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Kupującego odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  • Kupujący odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:
   1) na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
   2) drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,
   3) przez złożenie oświadczenia poprzez stronę internetową przedsiębiorcy.
  • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę w sposób określony w par. 5 ust. 1 regulaminu, oferta przestaje wiązać.
  • W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Zważywszy, że Sprzedający poinformował Kupującego o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

  §11
  • Sprzedający informuje Kupującego, że określone w par. 10 regulaminu prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do każdej umowy sprzedaży.

  §12
  • Niezależnie od postanowień par. 10 każdy Kupujący może, w terminie 365 dni od daty dostarczenia towaru Kupującemu, odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić zakupiony towar bez podawania przyczyny.
  • Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie towarów, które nie zostały przez Kupującego w jakikolwiek sposób użyte.
  • Skorzystanie z uprawnienia wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia za pomocą wiadomości przesłanej na adres Sprzedającego. Sprzedający w takim przypadku może złożyć ofertę dostarczenia innego towaru, którą Kupujący może przyjąć lub odrzucić.
 • Gwarancja

  §13
  • Warunki gwarancji, której udziela producent, importer lub inny gwarant nie będący Sprzedającym, określa gwarant w dokumencie gwarancyjnym.
  • Sprzedający informuje Kupującego o warunkach gwarancji udzielonej przez gwaranta przy opisie towaru. Sprzedający wskazuje w szczególności okres gwarancji, zakres gwarancji, obowiązki gwaranta oraz inne postanowienia gwarancyjne.
  • Sprzedający wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny otrzymany od gwaranta wraz z towarem.
  • Sprzedający może, niezależnie od udzielenia gwarancji przez gwaranta w sposób określony w ust. 1-3, udzielić Kupującemu własnej nieodpłatnej gwarancji. Do gwarancji udzielonej przez Sprzedającego postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
 • Reklamacje

  §14
  • Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:
   1) dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,
   2) sposobem dostarczenia towaru,
   3) nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,
   4) opisem produktów.
  • Reklamacja może być wniesiona:
   1) pisemnie, na adres Sprzedającego,
   2) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
  • Sprzedający rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.
  • Kupujący może odwołać się od niekorzystnego rozpatrzenia reklamacji:
   1) poprzez ponowne wniesienie reklamacji do Sprzedającego,
   2) w sposób określony w par. 18.
  • Kupujący może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Adres poczty elektronicznej Sprzedającego wskazany jest w zakładce „Kontakt”.
 • Pozostałe oświadczenia Sprzedającego

  §15
  Sprzedający oświadcza, że:
  1) nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
  2) Kupujący nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek zakupów w Sklepie.

 • Warunki techniczne świadczenia usług

  §16
  • Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:
   1) Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,
   2) korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową w wersji Firefox, MS Internet Explorer, Opera, Chrome,
   3) przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.
  • Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.
  • Sprzedający oświadcza, że w ramach systemu Sklepu przetwarza następujące dane eksploatacyjne użytkowników serwisu internetowego w ramach którego prowadzony jest Sklep:
   1) adres IP,
   2) wersja przeglądarki,
   3) rodzaj przeglądarki,
   4) host,
   5) system operacyjny.

  §17
  • Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne, których właściwość określają przepisy kodeksu cywilnego.
  • Kupujący może, niezależnie od postanowień ust. 1, zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o polubowne załatwienie dowolnego sporu dotyczącego zawartej umowy lub w innych sprawach dotyczących niniejszego Regulaminu.

  §18
  • Sprzedający może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących.
  • Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
   1) zmianę przepisów prawa,
   2) rozszerzenie funkcjonalności Sklepu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Sprzedającego,
   3) zmianę sposobu świadczenia usług polegających na udostępnianiu Kupującym informacji
  • O zmianie regulaminu Sprzedający informuje Kupujących poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji.

  §19
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:
   1) kodeksu cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży,
   2) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

  §20
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych począwszy od tego dnia.
  • W odniesieniu do umów sprzedaży zawartych przed tą datą regulamin ma zastosowanie odpowiednie, to jest z uwzględnieniem różnic wynikających z przepisów:
   1) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225),
   2) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).
  • Każdy użytkownik Sklepu, który założył konto w Sklepie przed dniem 25 grudnia 2014 r., może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o prowadzenie konta w terminie 30 dni od wprowadzenia regulaminu.Załącznik nr 1 do regulaminu Regulamin z dnia 25 grudnia 2014 r. sprzedaży konsumenckiej towarów w sklepie internetowym "Glonojad"

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego, Glonojad S.C. Marcin Wilczyński, Jakub Stróżyński ul. Glinianki 8, 60-008 Poznań NIP: 7792427975 REGON: 360710292 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczyZałącznik nr 2
do Regulaminu z dnia 25 grudnia 2014 r. sprzedaży konsumenckiej towarów w sklepie internetowym "Glonojad"


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


- Glonojad S.C. Marcin Wilczyński, Jakub Stróżyński ul. Glinianki 8, 60-008 Poznań NIP: 7792427975 REGON: 360710292

- Ja/My _________________ niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ____________________ .
- Data zawarcia umowy ____________________ /odbioru ____________________
- Imię i nazwisko konsumenta: ____________________
- Adres konsumenta: ____________________Podpis Kupującego: ______________________, data: __________________

Dlaczego warto wybrać sklep zoologiczny Glonojad.pl?
365 dni na zwrot towaru

Nie boimy się zwrotów, masz nie 14 dni (zgodnie z ustawą), ale aż 365 dni na darmowy zwrot nieużywanych produktów.

Rabaty dla stałych Klientów

Kupuj u nas regularnie, a możesz otrzymać aż 10% rabatu na swoje zakupy. Wykorzystaj aktualne promocje i wyprzedaże. Najlepsza cena, to się opłaca!

Tylko oryginalne produkty

W ofercie sklepu zoologicznego znajdziesz tylko oryginalne i objęte gwarancją produkty wysokiej jakości. Nie sprzedajemy tanich podróbek niewiadomego pochodzenia.

Najnowsze promocje, najlepsze wyprzedaże Dopisz się i bądź na bieżąco!